جدیدترین جوک و اس ام اس های روز سایت تفریحی جوک و اس ام اس http://joksvasms.mihanblog.com 2020-03-28T10:24:30+01:00 text/html 2013-05-26T16:04:45+01:00 joksvasms.mihanblog.com امیرحسین افتخاری آیا میدانید http://joksvasms.mihanblog.com/post/44 <SPAN style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(61,198,24); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 13px/30px Tahoma, Geneva, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(255,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><STRONG> <P><SPAN style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(61,198,24); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 13px/30px Tahoma, Geneva, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(255,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><STRONG>-آیا می دانید که</STRONG></SPAN><SPAN style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(61,198,24); TEXT-INDENT: 0px; DISPLAY: inline !important; FONT: 13px/30px Tahoma, Geneva, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; FLOAT: none; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(31,31,31); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px">&nbsp;حسّ بویایی پروانه روی پاهای او قرار گرفته است؟!</SPAN><BR style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(61,198,24); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 13px/30px Tahoma, Geneva, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(31,31,31); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><STRONG style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 30px; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(61,198,24); FONT-VARIANT: normal; FONT-STYLE: normal; TEXT-INDENT: 0px; FONT-FAMILY: Tahoma, Geneva, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(31,31,31); FONT-SIZE: 13px; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)">- آیا می دانید که</SPAN></STRONG><SPAN style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(61,198,24); TEXT-INDENT: 0px; DISPLAY: inline !important; FONT: 13px/30px Tahoma, Geneva, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; FLOAT: none; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(31,31,31); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px">&nbsp;خرس ها علاقه ی زیادی به نوشتن دارند؟!.</SPAN><BR style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(61,198,24); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 13px/30px Tahoma, Geneva, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(31,31,31); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><SPAN style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(61,198,24); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 13px/30px Tahoma, Geneva, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(255,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><STRONG>- آیا می دانید که</STRONG></SPAN><SPAN style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(61,198,24); TEXT-INDENT: 0px; DISPLAY: inline !important; FONT: 13px/30px Tahoma, Geneva, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; FLOAT: none; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(31,31,31); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px">&nbsp;چشم شترمرغ از مغزش بزرگ تر است؟!.</SPAN><BR style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(61,198,24); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 13px/30px Tahoma, Geneva, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(31,31,31); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><SPAN style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(61,198,24); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 13px/30px Tahoma, Geneva, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(255,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><STRONG>- آیا می دانید که</STRONG></SPAN><SPAN style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(61,198,24); TEXT-INDENT: 0px; DISPLAY: inline !important; FONT: 13px/30px Tahoma, Geneva, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; FLOAT: none; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(31,31,31); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px">&nbsp;پشه 47 دندان دارد؟!.</SPAN><BR style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(61,198,24); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 13px/30px Tahoma, Geneva, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(31,31,31); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><SPAN style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(61,198,24); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 13px/30px Tahoma, Geneva, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(255,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><STRONG>- آیا می دانید که</STRONG>&nbsp;</SPAN><SPAN style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(61,198,24); TEXT-INDENT: 0px; DISPLAY: inline !important; FONT: 13px/30px Tahoma, Geneva, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; FLOAT: none; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(31,31,31); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px">مردمک هشت پا، مربع شکل است؟!.</SPAN><BR style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(61,198,24); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 13px/30px Tahoma, Geneva, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(31,31,31); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><SPAN style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(61,198,24); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 13px/30px Tahoma, Geneva, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(255,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><STRONG>- آیا می دانید که</STRONG>&nbsp;</SPAN><SPAN style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(61,198,24); TEXT-INDENT: 0px; DISPLAY: inline !important; FONT: 13px/30px Tahoma, Geneva, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; FLOAT: none; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(31,31,31); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px">ستاره دریایی مغز ندارد؟!.</SPAN><BR style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(61,198,24); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 13px/30px Tahoma, Geneva, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(31,31,31); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><SPAN style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(61,198,24); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 13px/30px Tahoma, Geneva, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(255,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><STRONG>- آیا می دانید که</STRONG></SPAN><SPAN style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(61,198,24); TEXT-INDENT: 0px; DISPLAY: inline !important; FONT: 13px/30px Tahoma, Geneva, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; FLOAT: none; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(31,31,31); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px">&nbsp;مورچه ها نمی خوابند؟!.</SPAN><BR style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(61,198,24); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 13px/30px Tahoma, Geneva, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(31,31,31); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><STRONG style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 30px; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(61,198,24); FONT-VARIANT: normal; FONT-STYLE: normal; TEXT-INDENT: 0px; FONT-FAMILY: Tahoma, Geneva, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(31,31,31); FONT-SIZE: 13px; WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><SPAN style="COLOR: rgb(255,0,0)">- آیا می دانید که</SPAN></STRONG><SPAN style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(61,198,24); TEXT-INDENT: 0px; DISPLAY: inline !important; FONT: 13px/30px Tahoma, Geneva, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; FLOAT: none; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(31,31,31); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px">&nbsp;قلب میگو در سرش قرار دارد؟!.</SPAN><BR style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(61,198,24); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 13px/30px Tahoma, Geneva, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(31,31,31); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><SPAN style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(61,198,24); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 13px/30px Tahoma, Geneva, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(255,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><STRONG>- آیا می دانید که</STRONG>&nbsp;</SPAN><SPAN style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(61,198,24); TEXT-INDENT: 0px; DISPLAY: inline !important; FONT: 13px/30px Tahoma, Geneva, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; FLOAT: none; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(31,31,31); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px">دندان های کوسه به محکمی فولاد است؟!.</SPAN><BR style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(61,198,24); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 13px/30px Tahoma, Geneva, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(31,31,31); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><SPAN style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(61,198,24); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 13px/30px Tahoma, Geneva, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(255,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><STRONG>- آیا می دانید که</STRONG></SPAN><SPAN style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(61,198,24); TEXT-INDENT: 0px; DISPLAY: inline !important; FONT: 13px/30px Tahoma, Geneva, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; FLOAT: none; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(31,31,31); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px">&nbsp;خون خرچنگ ها آبی رنگ است؟!.</SPAN><BR style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(61,198,24); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 13px/30px Tahoma, Geneva, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(31,31,31); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><SPAN style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(61,198,24); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 13px/30px Tahoma, Geneva, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(255,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><STRONG>- آیا می دانید که</STRONG></SPAN><SPAN style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(61,198,24); TEXT-INDENT: 0px; DISPLAY: inline !important; FONT: 13px/30px Tahoma, Geneva, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; FLOAT: none; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(31,31,31); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px">&nbsp;عمر مگس 2هفته است؟!.</SPAN><BR style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(61,198,24); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 13px/30px Tahoma, Geneva, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(31,31,31); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><SPAN style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(61,198,24); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 13px/30px Tahoma, Geneva, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(255,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><STRONG>- آیا می دانید که</STRONG></SPAN><SPAN style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(61,198,24); TEXT-INDENT: 0px; DISPLAY: inline !important; FONT: 13px/30px Tahoma, Geneva, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; FLOAT: none; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(31,31,31); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px">&nbsp;طول نوزاد نهنگ 6تا 8متر است؟!.</SPAN><BR style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(61,198,24); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 13px/30px Tahoma, Geneva, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(31,31,31); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><SPAN style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(61,198,24); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 13px/30px Tahoma, Geneva, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(255,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><STRONG>- آیا می دانید که</STRONG></SPAN><SPAN style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(61,198,24); TEXT-INDENT: 0px; DISPLAY: inline !important; FONT: 13px/30px Tahoma, Geneva, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; FLOAT: none; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(31,31,31); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px">&nbsp;70%وقت گربه های خانگی در خواب سپری می شود؟!.</SPAN><BR style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(61,198,24); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 13px/30px Tahoma, Geneva, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(31,31,31); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><SPAN style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(61,198,24); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 13px/30px Tahoma, Geneva, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(255,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><STRONG>- آیا می دانید که</STRONG></SPAN><SPAN style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(61,198,24); TEXT-INDENT: 0px; DISPLAY: inline !important; FONT: 13px/30px Tahoma, Geneva, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; FLOAT: none; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(31,31,31); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px">&nbsp;پلنگ ها&nbsp; قادرند تا ارتفاع 5متری بالا بپرند؟!.</SPAN><BR style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(61,198,24); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 13px/30px Tahoma, Geneva, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(31,31,31); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><SPAN style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(61,198,24); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 13px/30px Tahoma, Geneva, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(255,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><STRONG>- آیا می دانید که</STRONG></SPAN><SPAN style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(61,198,24); TEXT-INDENT: 0px; DISPLAY: inline !important; FONT: 13px/30px Tahoma, Geneva, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; FLOAT: none; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(31,31,31); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px">&nbsp;عمر سگ های شهری 3سال بیشتر از سگ های روستایی است؟!.</SPAN><BR style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(61,198,24); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 13px/30px Tahoma, Geneva, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(31,31,31); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><SPAN style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(61,198,24); TEXT-INDENT: 0px; FONT: 13px/30px Tahoma, Geneva, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(255,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><STRONG>-آیا می دانید که</STRONG></SPAN><SPAN style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(61,198,24); TEXT-INDENT: 0px; DISPLAY: inline !important; FONT: 13px/30px Tahoma, Geneva, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; FLOAT: none; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(31,31,31); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px">&nbsp;بیشتر مارها 6ردیف دندان دارند؟</SPAN></P></STRONG></SPAN> text/html 2012-07-30T15:15:22+01:00 joksvasms.mihanblog.com امیرحسین افتخاری جوک های تب دار !!! http://joksvasms.mihanblog.com/post/43 <div style="font-size:12pt;"> <font size="5">استرسی که ما موقع باز کردن سایت دانشگاه واسه دیدن نمرمون داریم تروریست<br> القاعده برای عملیات انتحاری نداره...<br> &nbsp;</font></div> <font style="font-size:12pt;" size="5">------------------------------<br> &nbsp;</font><div style="font-size:12pt;"> <font size="5">قانون طبیعت اینطوریه که نکُشی میکُشنت، بکُشی باید دیه بدی !<br> &nbsp;</font></div> <font style="font-size:12pt;" size="5">------------------------------<br> &nbsp;</font><div style="font-size:12pt;"> <span style="font-size:12pt;">------------------------------</span></div> <div style="font-size:12pt;"> <font size="5">&nbsp;این خیلی بده که یه آهنگ عاشقانه شما رو یاد 4 - 5 نفر بندازه ....<br> &nbsp;</font></div> <font style="font-size:12pt;" size="5">------------------------------<br> &nbsp;</font><div style="font-size:12pt;"> <font size="5">&nbsp;کاش یکی بود تو اینترنت چایی پخش میکرد دیگه از پا کامپیوترم بلند نمیشدیم<br> &nbsp;</font></div> <font style="font-size:12pt;" size="5">------------------------------<br> &nbsp;</font><div style="font-size:12pt;"> <font size="5">&nbsp;ﺩﯾﺸﺐ ﻫﺮ چی ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﻮﻧﺪﻡ ﺍﯾﺮﺍﻧﺴﻞ ‌�`ﻬﻢ ﺍﺱ ﺍﻡ ﺍﺱ ﻧﺪﺍﺩ ، ﻇﺎﻫﺮﺍ ﺭﺍ�`ﻄﻪ ﻣﺎ �"ﻘﻂ<br> ﮐﺎﺭﯾﻪ و من دچار سو تفاهم شده بودم<br> &nbsp;</font></div> <font style="font-size:12pt;" size="5">------------------------------<br> &nbsp;</font><div style="font-size:12pt;"> <font size="5">&nbsp;از لحظه لود شدن صفحه اصلی گوگل فیلم بگیریم ،می‌تونیم باهاش پناهندگی سیاسی<br> بگیریم ... !!<br> &nbsp;</font></div> <font style="font-size:12pt;" size="5">------------------------------<br> &nbsp;</font><div style="font-size:12pt;"> <font size="5">اون دنیا خدا نمی‌پرسه مدل ماشینت چیه؟ می‌پرسه چندتا پیاده رو سوار کردی؟<br> (قابل توجه دختر خانومهایی که نمیدونن نیت پسرها الهیه)<br> <br> &nbsp;</font></div> <font style="font-size:12pt;" size="5">------------------------------<br> &nbsp;</font><div style="font-size:12pt;"> <font size="5">&nbsp;میگن پول خوشبختی نمیاره ... ولی من ترجیح میدم توی لامبورگینی گریه کنم...<br> &nbsp;</font></div> <font style="font-size:12pt;" size="5">------------------------------<br> &nbsp;</font><div style="font-size:12pt;"> <font size="5">با اعلام وزیر آموزش و پرورش مبنی بر جداسازی کتاب درسی دختران و پسران، نام<br> دهقان فداکار در کتاب درسی دختران به صغریِ فداکار تغییر یافت!<br> ولی نتونست لباسشو در بیاره و همه مسافران کشته شدند..!!</font></div> <font style="font-size:12pt;" size="5">------------------------------<br> &nbsp;</font><div> <font size="5"><br> &nbsp;</font></div> <div style="font-size:12pt;"> <font size="5">یه قانون نانوشته میگه :<br> اگه یه هفته ام وقت داشته باشی<br> باید کل کتابو، شب امتحان بخونی !<br> <br> &nbsp;</font></div> <font style="font-size:12pt;" size="5">------------------------------<br> &nbsp;</font><div style="font-size:12pt;"> <b><font size="3">با توجه به نزدیک شدن قیمت نان به سکه، بزودی نان به شکل :ربع نان، نیم نان، تمام نان،</font> <font size="3"> طرح قدیم (برشته)،طرح جدید (دور خمیری)عرضه می گردد.. . . </font> <span style="font-size:x-large;">.</span> </b></div> <font style="font-size:12pt;" size="5">------------------------------<br> &nbsp;</font><div style="font-size:12pt;"> <font size="5">زن از شوهرش می پرسه: عزیزم! تو زن خوشــــــگل دوست داری یا زن با شعور؟<br> شوهرش می گه: هیچ کدوم عزیزم! من تورو دوست دارم!!<br> <br> &nbsp;</font></div> <font style="font-size:12pt;" size="5">------------------------------<br> &nbsp;</font><div style="font-size:12pt;"> <font size="5">آیا از کمبود شخصیت رنج میبرید؟<br> آیا انسان بی مزه ای هستید؟<br> آیا از داشتن لهجه شهر و دیار خود رنج میبرید؟<br> اصلا نگران نباشید!<br> شما با خرید یک خودرو 200-300 میلیون تومانی با شخصیت ترین و با مزه ترین فرد<br> روی کره زمین میشوید!<br> تازه به شما مهندس و دکتر هم میگن.!!<br> اینو شخصا دیدم که میگم!!!<br> <br> &nbsp;</font></div> <font style="font-size:12pt;" size="5">------------------------------<br> &nbsp;</font><div style="font-size:12pt;"> <font size="5">چی شد که مشروط شدی؟<br> .<br> .<br> .<br> .<br> .<br> .<br> .<br> به نام خدا؛ اینترنت!!<br> &nbsp;</font></div> <font style="font-size:12pt;" size="5">------------------------------<br> &nbsp;</font><div style="font-size:12pt;"> <font size="5">دختره استاتوس زده :<br> یادش بخیر, یه زمانی بود انقدر فراوونی بود، روزی چنتا شماره می گرفتم...از<br> توش یکی رو انتخاب می کردم زنگ می زدم، بقیشم میدادم مستحق..<br> الان یه شماره گیر میاری میفهمی سه تا از دوستاتم دارن !!!<br> <br> ینى واقعا قحطى اومده....!!؟<br> <br> &nbsp;</font></div> <font style="font-size:12pt;" size="5">------------------------------<br> &nbsp;</font><div style="font-size:12pt;"> <font size="5">آیا نامزدتان وقت آزاد بسیار دارد؟ آیا دائم به شما زنگ و اس ام اس میزند و از<br> کار و زندگی می افتید؟<br> کافیست یک بار به او بگویید: چقدر چاق شدی قطعا وقتش با شرکت در کلاسهای<br> ایروبیک پر خواهد شد!!!<br> <br> &nbsp;</font></div> <font style="font-size:12pt;" size="5">------------------------------<br> &nbsp;</font><div style="font-size:12pt;"> <font size="5">مسئولین محترم کشوری :<br> باز همین که مای کامپیوتر و کنترل پنل، بدون فیلتر شکن باز میشه دمتون گرم ...<br> خدا خیرتون بده!!!<br> &nbsp;</font></div> <font style="font-size:12pt;" size="5">------------------------------<br> &nbsp;</font><div style="font-size:12pt;"> <font size="5">وقتی با دوست دخترت میری بیرون آنجلینا جولی با لکسوز واست بوق میزنه !!<br> اما وقتی تنهایی یه پیرزن که رو ویلچر نشسته هم نمیذاره ببریش اونور خیابون...!<br> <br> &nbsp;</font></div> <font style="font-size:12pt;" size="5">------------------------------<br> &nbsp;</font><div style="font-size:12pt;"> <font size="5">دیدین سر جلسه امتحان وقتی رو یه سوال گیر میکنی تمام خاطرات زندگیت یادت میاد<br> جز همون یه سوال .. بعد کافیه برگتو تحویل بدی کلمه به کلمش یادت میاد!!<br> <br> &nbsp;</font></div> <font style="font-size:12pt;" size="5">------------------------------<br> &nbsp;</font><div style="font-size:12pt;"> <font size="5">نانوایی ها بعد از هدفمند شدن:<br> سلام. به سیستم گویای نانوایی شاطر اکبر خوش آمدید؛<br> جهت اطلاع از قیمت نان عدد 1،<br> ثبت نام خرید نان به صورت قسطی عدد 2،<br> طرحهای تشویقی رنگی عدد 3 و شرکت در قرعه کشی پنج نان رایگان در هفته عدد 4 را<br> فشار دهید....!!!<br> <br> &nbsp;</font></div> <font style="font-size:12pt;" size="5">------------------------------<br> &nbsp;</font><div style="font-size:12pt;"> <font size="5">قبلنا پسرا از پدرشون یاد میگرفتن چطور باید ریشاشونو بزنن<br> الان از ماماناشون یاد میگیرن چطور ابرو وردارن<br> به کجا داریم میریم چنین شتابان!!!<br> &nbsp;</font></div> <font style="font-size:12pt;" size="5">------------------------------<br> &nbsp;</font><div style="font-size:12pt;"> <font size="5">زن : عزیزم ، دنبال چی میگردی ؟<br> شوهر : هیچی<br> زن : هیچی !؟ یه ۴ ساعتی هست زل زدی به اون قباله ازدواج مون!<br> شوهر : دنبال تاریخ انقضا شم !<br> </font><span style="font-size:12pt;"> -----------------------------</span></div> <div style="font-size:12pt;"> <font size="5">استاد میگه چرا سمت راست کلاس همیشه شلوغ تر از سمته چپه ، گفتیم چون وایرلس<br> اینور بهتر آنتن میده... اصن دچار یاس فلسفی شد این بشر...!!<br> <br> &nbsp;</font></div> <font style="font-size:12pt;" size="5">------------------------------<br> &nbsp;</font><div style="font-size:12pt;"> <font size="5">ارسطو را گفتند: ادب از که آموختی؟<br> .<br> .<br> .<br> ارسطو قدری نگریست و گفت :<br> .<br> .<br> نه ! وجدانا کجای قیافه ی من به لقمان می خوره ؟!<br> &nbsp;</font></div> <font style="font-size:12pt;" size="5">------------------------------<br> &nbsp;</font><div style="font-size:12pt;"> <font size="5">اینقده بدم میاد وقتی دارم روی آهنگ میخونم خوانندهه اشتباه میخونه!!<br> &nbsp;</font></div> <font style="font-size:12pt;" size="5">------------------------------<br> &nbsp;</font><div style="font-size:12pt;"> <font size="5">سالها پس از گران شدن نان:<br> .<br> .<br> .<br> .<br> .<br> .<br> .<br> .<br> مادر به دختر: دختر لگد به بختت نزن! پسره نون خشکیه!!<br> <br> &nbsp;</font></div> <font style="font-size:12pt;" size="5">------------------------------<br> &nbsp;</font><div style="font-size:12pt;"> <div> <font size="5">مغز انسان پر کارترین جای بدنه اون همه ۲۴ ساعت روز و همه ۳۶۵ روز سال و کار<br> میکنه کار اون از لحظه تولد آغاز میشه و فقط وقتی متوقف میشه . . . که ما وارد<br> سالن امتحانات میشیم!!</font></div> </div> text/html 2012-07-10T18:52:20+01:00 joksvasms.mihanblog.com امیرحسین افتخاری لغت نامه آقایان: http://joksvasms.mihanblog.com/post/42 <div> <div> <div style="DIRECTION:rtl;TEXT-ALIGN:right"><font style="font-weight:bold;font-family:courier,monaco,monospace,sans-serif" size="5"><span style="FONT-SIZE:14pt">لغت نامه آقایان:</span></font></div></div></div> <div style="DIRECTION:rtl;TEXT-ALIGN:right"><br><font style="font-weight:bold;font-family:courier,monaco,monospace,sans-serif" size="5"><span style="FONT-SIZE:14pt"></span></font><span></span> </div> <div style="DIRECTION:rtl;TEXT-ALIGN:right"><span></span><font face="Times New Roman" size="4"><span style="FONT-SIZE:14pt"><span></span>&nbsp;</span></font><span> </span><span></span> </div> <div style="DIRECTION:rtl;TEXT-ALIGN:right"><font face="Times New Roman" size="4"><span style="FONT-SIZE:14pt">چه جالب . بعد چی شد؟<br>ترجمه : هنوز داری حرف می زنی؟ بس کن دیگه.</span></font><span> </span><span></span> </div> <div style="DIRECTION:rtl;TEXT-ALIGN:right"><span></span><font face="Times New Roman" size="4"><span style="FONT-SIZE:14pt"><span></span>&nbsp;</span></font><span> </span> </div> <div style="DIRECTION:rtl;TEXT-ALIGN:right"><font face="Times New Roman" size="4"><span style="FONT-SIZE:14pt">این بار دیگه چیکار کردم؟<br>ترجمه: این بار چطوری مچم رو گرفتی؟</span></font><span> </span> </div> <div style="DIRECTION:rtl;TEXT-ALIGN:right"><font face="Times New Roman" size="4"><span style="FONT-SIZE:14pt">&nbsp;</span></font><span> </span> </div> <div style="DIRECTION:rtl;TEXT-ALIGN:right"><font face="Times New Roman" size="4"><span style="FONT-SIZE:14pt">عزیزم خسته ای . بیا یه کم استراحت کن.</span></font><span> </span> </div> <div style="DIRECTION:rtl;TEXT-ALIGN:right"><font face="Times New Roman" size="4"><span style="FONT-SIZE:14pt">ترجمه: صدای جارو برقی نمی ذاره پلی استیشن بازی کنم. خاموش کن.</span></font><span> </span> </div> <div style="DIRECTION:rtl;TEXT-ALIGN:right"><font face="Times New Roman" size="4"><span style="FONT-SIZE:14pt">&nbsp;</span></font><span> </span> </div> <div style="DIRECTION:rtl;TEXT-ALIGN:right"><font face="Times New Roman" size="4"><span style="FONT-SIZE:14pt">یااااادم رفت.</span></font><span> </span> </div> <div style="DIRECTION:rtl;TEXT-ALIGN:right"><font face="Times New Roman" size="4"><span style="FONT-SIZE:14pt">ترجمه: کد پستی سی و چهار رقمی خاله اولین دوست دخترم رو هنوز یادمه اما روز تولد تو رو یادم رفته.</span></font><span> </span> </div> <div style="DIRECTION:rtl;TEXT-ALIGN:right"><font face="Times New Roman" size="4"><span style="FONT-SIZE:14pt">&nbsp;</span></font><span> </span> </div> <div style="DIRECTION:rtl;TEXT-ALIGN:right"><font face="Times New Roman" size="4"><span style="FONT-SIZE:14pt">از صبح تا شب دارم جون می کنم بخاطر تو و این بچه.</span></font><span> </span> </div> <div style="DIRECTION:rtl;TEXT-ALIGN:right"><font face="Times New Roman" size="4"><span style="FONT-SIZE:14pt">ترجمه: امروز از محل کار مرخصی گرفتم با رفقا رفتیم کنار رودخونه کباب خوردیم.</span></font><span> </span> </div><div style="DIRECTION:rtl;TEXT-ALIGN:right"><font face="Times New Roman" size="4"><span style="FONT-SIZE:14pt">&nbsp;</span></font><span> </span> </div><div style="DIRECTION:rtl;TEXT-ALIGN:right"><font face="Times New Roman" size="4"><span style="FONT-SIZE:14pt">عزیزم راهو بلدم.</span></font><span> </span> </div><div style="DIRECTION:rtl;TEXT-ALIGN:right"><font face="Times New Roman" size="4"><span style="FONT-SIZE:14pt">ترجمه: می تونم راهو پیدا کنم به شرطی که بفهمم تو کدوم کشوریم.</span></font><span> </span> </div><div style="DIRECTION:rtl;TEXT-ALIGN:right"><font face="Times New Roman" size="4"><span style="FONT-SIZE:14pt">&nbsp;</span></font><span> </span> </div><div style="DIRECTION:rtl;TEXT-ALIGN:right"><font face="Times New Roman" size="4"><span style="FONT-SIZE:14pt">نتونستم پیداش کنم.</span></font><span> </span> </div><div style="DIRECTION:rtl;TEXT-ALIGN:right"><font face="Times New Roman" size="4"><span style="FONT-SIZE:14pt">ترجمه: شئی مورد نظر&nbsp; بیش از یه متر با من فاصله داشت. حوصله نداشتم پاشم.</span></font><span> </span> </div><div style="DIRECTION:rtl;TEXT-ALIGN:right"><font face="Times New Roman" size="4"><span style="FONT-SIZE:14pt">&nbsp;</span></font><span> </span> </div><div style="DIRECTION:rtl;TEXT-ALIGN:right"><font face="Times New Roman" size="4"><span style="FONT-SIZE:14pt">برای تمام کارهام یه دلیل منطقی دارم.</span></font><span> </span> </div><div style="TEXT-ALIGN:right"><font face="Times New Roman" size="4"><span style="FONT-SIZE:14pt">ترجمه: یه کم فرصت بده یه خالی بندی جور کنم</span></font></div> text/html 2012-06-30T14:54:15+01:00 joksvasms.mihanblog.com امیرحسین افتخاری نشدیم که نشدیم http://joksvasms.mihanblog.com/post/41 <div style="text-align: center;"><font size="3"><span style="line-height:115%;font-size:16pt" lang="AR-SA">ته دیگ طلایی رنگ خوشمزه هم نشدیم دو نفر سرمون دعوا کنن </span><span lang="FA"></span></font><br><font size="3"><span lang="FA"> </span></font><br><font size="3"><span lang="FA"> </span><span style="line-height:115%;font-size:16pt" lang="AR-SA">ویرگول هم نشدیم هر کی بهمون رسید مکث کنه </span><span lang="FA"></span></font><br><font size="3"><span lang="FA"> </span></font><br><font size="3"><span lang="FA"> </span><span style="line-height:115%;font-size:16pt" lang="AR-SA">بچه مردم هم نشدیم ، ملت ما رو الگوی بچه هاشون قرار بدن </span><span lang="FA"></span></font><br><font size="3"><span lang="FA"> </span></font><br><font size="3"><span lang="FA"> </span><span style="line-height:115%;font-size:16pt" lang="AR-SA">قره قوروتم نشدیم دهن همه رو آب بندازیم </span><span lang="FA"></span></font><br><font size="3"><span lang="FA"> </span></font><br><font size="3"><span lang="FA"> </span><span style="line-height:115%;font-size:16pt" lang="AR-SA">لاک پشتم نشدیم گشت ارشاد نتونه به لاکمون گیر بده </span><span lang="FA"></span></font><br><font size="3"><span lang="FA"> </span></font><br><font size="3"><span lang="FA"> </span><span style="line-height:115%;font-size:16pt" lang="AR-SA">خربزه هم نشدیم هر کی می خورتمون پای لرزش هم بشینه </span><span lang="FA"></span></font><br><font size="3"><span lang="FA"> </span></font><br><font size="3"><span lang="FA"> </span><span style="line-height:115%;font-size:16pt" lang="AR-SA">موبایل هم نشدیم ، روزی هزار بار نگامون کنی </span><span lang="FA"></span></font><br><font size="3"><span lang="FA"> </span></font><br><font size="3"><span lang="FA"> </span><span style="line-height:115%;font-size:16pt" lang="AR-SA">پایان نامه هم نشدیم ازمون دفاع کنن </span><span lang="FA"></span></font><br><font size="3"><span lang="FA"> </span></font><br><font size="3"><span lang="FA"> </span><span style="line-height:115%;font-size:16pt" lang="AR-SA">چاقو هم نشدیم تا حداقل اینجوری بتونیم تو دل کسی بریم </span><span lang="FA"></span></font><br><font size="3"><span lang="FA"> </span></font><br><font size="3"><span lang="FA"> </span><span style="line-height:115%;font-size:16pt" lang="AR-SA">دریاچه ارومیه هم نشدیم دورمون حلقه انسانی تشکیل بدن </span><span lang="FA"></span></font><br><font size="3"><span lang="FA"> </span></font><br><font size="3"><span lang="FA"> </span><span style="line-height:115%;font-size:16pt" lang="AR-SA">آهنگ هم نشدیم ، دو نفر بهمون گوش کن </span><span lang="FA"></span></font><br><font size="3"><span lang="FA"> </span></font><br><font size="3"><span lang="FA"> </span><span style="line-height:115%;font-size:16pt" lang="AR-SA">مانیتور هم نشدیم ازمون چشم بر ندارن </span><span lang="FA"></span></font><br><font size="3"><span lang="FA"> </span></font><br><font size="3"><span lang="FA"> </span><span style="line-height:115%;font-size:16pt" lang="AR-SA">کیبورد هم نشدیم ملّت به بهانه تایپ یه دستی به سر و کلمون بکشن </span><span lang="FA"></span></font><br><font size="3"><span lang="FA"> </span></font><br><font size="3"><span lang="FA"> </span><span style="line-height:115%;font-size:16pt" lang="AR-SA">کلاه هم نشدیم ملت رو سرگرم کنیم </span><span lang="FA"></span></font><br><font size="3"><span lang="FA"> </span></font><br><font size="3"><span lang="FA"> </span><span style="line-height:115%;font-size:16pt" lang="AR-SA">ای خدااااااا! بختک هم نشدیم بیفتیم رو ملت </span><span lang="FA"></span></font><br><font size="3"><span lang="FA"> </span></font><br><font size="3"><span lang="FA"> </span><span style="line-height:115%;font-size:16pt" lang="AR-SA">زمبه هم نشدیم حداقل سگارو نگرانمون باشه </span><span lang="FA"></span></font><br><font size="3"><span lang="FA"> </span></font><br><font size="3"><span lang="FA"> </span><span style="line-height:115%;font-size:16pt" lang="AR-SA">تام و جری هم نشدیم زندگیمون سرتاسر هیجان باشه </span><span lang="FA"></span></font><br><font size="3"><span lang="FA"> </span></font><br><font size="3"><span lang="FA"> </span><span style="line-height:115%;font-size:16pt" lang="AR-SA">نون هم نشدیم یکی از روی زمین ورداره بوسمون کنه </span><span lang="FA"></span></font><br><font size="3"><span lang="FA"> </span></font><br><font size="3"><span lang="FA"> </span><span style="line-height:115%;font-size:16pt" lang="AR-SA">شریعتی هم نشدیم هر چی جملات قصاره نسبت بدن به ما </span><span lang="FA"></span></font><br><font size="3"><span lang="FA"> </span></font><br><font size="3"><span lang="FA"> </span><span style="line-height:115%;font-size:16pt" lang="AR-SA">ای کی یو سان هم نشدیم تف بمالیم کف کلمون ، همه چی حل شه </span><span lang="FA"></span></font><br><font size="3"><span lang="FA"> </span></font><br><font size="3"><span lang="FA"> </span><span style="line-height:115%;font-size:16pt" lang="AR-SA">مهر جانماز هم نشدیم بوسمون کنن </span><span lang="FA"></span></font><br><font size="3"><span lang="FA"> </span></font><br><font size="3"><span lang="FA"> </span><span style="line-height:115%;font-size:16pt" lang="AR-SA">قاصدک هم نشدیم ، پیام رسان و سنگ صبور عشاق شیم </span><span lang="FA"></span></font><br><font size="3"><span lang="FA"> </span></font><br><font size="3"><span lang="FA"> </span><span style="line-height:115%;font-size:16pt" lang="AR-SA">عینک آفتابی هم نشدیم دنیا رو از دید بقیه ببینیم </span><span lang="FA"></span></font><br><font size="3"><span lang="FA"> </span></font><br><font size="3"><span lang="FA"> </span><span style="line-height:115%;font-size:16pt" lang="AR-SA">فلش مموری هم نشدیم حافظه مون زیاد باشه </span><span lang="FA"></span></font><br><font size="3"><span lang="FA"> </span></font><br><font size="3"><span lang="FA"> </span><span style="line-height:115%;font-size:16pt" lang="AR-SA">گوشواره هم نشدیم آویزون ملت شیم </span><span lang="FA"></span></font><br><font size="3"><span lang="FA"> </span></font><br><font size="3"><span lang="FA"> </span><span style="line-height:115%;font-size:16pt" lang="AR-SA">معادله هم نشدیم ، کلی آدم دنبال این باشن که بفهمنمون و حداقل دو نفر درکمون کنن </span><span lang="FA"></span></font><br><font size="3"><span lang="FA"> </span></font><br><font size="3"><span lang="FA"> </span><span style="line-height:115%;font-size:16pt" lang="AR-SA">کتابم نشدیم حداقل دوست مهربان بشیم </span><span lang="FA"></span></font><br><font size="3"><span lang="FA"> </span></font><br><font size="3"><span lang="FA"> </span><span style="line-height:115%;font-size:16pt" lang="AR-SA">ماکسیما در افغانستان حدود 6 میلیون تومانه ، افغانی هم نشدیم بتونیم ماکسیما بخریم </span><span lang="FA"></span></font><br><font size="3"><span lang="FA"> </span></font><br><font size="3"><span lang="FA"> </span><span style="line-height:115%;font-size:16pt" lang="AR-SA">علف هم نشدیم حداقل به دهن بزی شیرین بیایم </span><span lang="FA"></span></font><br><font size="3"><span lang="FA"> </span></font><br><font size="3"><span lang="FA"> </span><span style="line-height:115%;font-size:16pt" lang="AR-SA">عروسک هم نشدیم یکی بغلمون کنه </span><span lang="FA"></span></font><br><font size="3"><span lang="FA"> </span></font><br><font size="3"><span lang="FA"> </span><span style="line-height:115%;font-size:16pt" lang="AR-SA">شارژر هم نشدیم بقیه رو شارژ کنیم </span><span lang="FA"></span></font><br><font size="3"><span lang="FA"> </span></font><br><font size="3"><span lang="FA"> </span><span style="line-height:115%;font-size:16pt" lang="AR-SA">مهتابی هم نشدیم به ملت چشمک بزنیم </span><span lang="FA"></span></font><br><font size="3"><span lang="FA"> </span></font><br><font size="3"><span lang="FA"> </span><span style="line-height:115%;font-size:16pt" lang="AR-SA">شامپو هم نشدیم ملت تو کفمون بمونن </span><span lang="FA"></span></font><br><font size="3"><span lang="FA"> </span></font><br><font size="3"><span lang="FA"> </span><span style="line-height:115%;font-size:16pt" lang="AR-SA">ای خدا ... بامزی هم نشدیم بچه ها عکسمون رو بچسبونن روی کتاب و دفترشون </span><span lang="FA"></span></font><br><font size="3"><span lang="FA"> </span></font><br><font size="3"><span lang="FA"> </span><span style="line-height:115%;font-size:16pt" lang="AR-SA">مگس تسه تسه هم نشدیم ملت رو بخوابونیم </span><span lang="FA"></span></font><br><font size="3"><span lang="FA"> </span></font><br><font size="3"><span lang="FA"> </span><span style="line-height:115%;font-size:16pt" lang="AR-SA">توپ فوتبالم نشدیم 22 نفر بخاطرمون خودکشی کنن </span><span lang="FA"></span></font><br><font size="3"><span lang="FA"> </span></font><br><font size="3"><span lang="FA"> </span><span style="line-height:115%;font-size:16pt" lang="AR-SA">بوم نقاشی هم نشدیم یکی بیاد رومون 4تا درخت و 2تا دونه پرنده بکشه قیمتی بشیم واسه خریدنمون سر و دست بشکونن </span><span lang="FA"></span></font><br><font size="3"><span lang="FA"> </span></font><br><font size="3"><span lang="FA"> </span><span style="line-height:115%;font-size:16pt" lang="AR-SA">گلدونم نشدیم یکی یه گل بهمون بده </span><span lang="FA"></span></font><br><font size="3"><span lang="FA"> </span></font><br><font size="3"><span lang="FA"> </span><span style="line-height:115%;font-size:16pt" lang="AR-SA">کبری هم نشدیم تصمیماتمون رو تو کتاب ها بنویسن </span><span lang="FA"></span></font><br><font size="3"><span lang="FA"> </span></font><br><font size="3"><span lang="FA"> </span><span style="line-height:115%;font-size:16pt" lang="AR-SA">حمید دشتی هم نشدیم رتبه یک کنکور شیم </span><span lang="FA"></span></font><br><font size="3"><span lang="FA"> </span></font><br><font size="3"><span lang="FA"> </span><span style="line-height:115%;font-size:16pt" lang="AR-SA">کوزت هم نشدیم آخرش خوشبخت شیم </span><span lang="FA"></span></font><br><font size="3"><span lang="FA"> </span></font><br><font size="3"><span lang="FA"> </span><span style="line-height:115%;font-size:16pt" lang="AR-SA">جودی ابوت هم نشدیم بابا لنگ دراز خرجیمون رو بده</span></font></div> text/html 2012-02-08T21:04:29+01:00 joksvasms.mihanblog.com امیرحسین افتخاری اس ام اس های شب امتحان http://joksvasms.mihanblog.com/post/40 <font color="#660000"><p align="center">به اندازه چای داغ شب های امتحان دوست دارم<br><br><font style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif">اما .....</font><font style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; اضطراب نمی گذارد </font><br><br><font style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;نه گرمایت را حس كنم</font><font style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> نه آرامشت را</font> !!<br></p> <p align="center">________________________________________________</p> <p align="center">من همه كتابامو2 دورکامل خوندم، توچطور؟ <br></p> <p align="center">ستاد ایجاد وحشت میان دانشجویان<br></p> <p align="center">________________________________________________</p> <p align="center">شیر یا خط دانشجویی :<br><br><span class="main_body">اگه شیر اومد میخوابم !</span><br><br><span class="main_body">اگر خط اومد فیلم میبینم !</span><br><br><span class="main_body">اگه راست ایستاد درس میخونم !!</span></p> <p align="center"><span class="main_body">________________________________________________</span></p> <p align="center"><span class="main_body"><font size="2">درس خواندن چقدر دلگیر است در اتاقی که از تو خسته شده<br>گوش دادن به تیک تاک زمان زل زدن به کتاب بسته شده</font></span><span class="main_body"></span></p> <p align="center">________________________________________________</p> <p align="center"><br><font size="2">قانون پایستگی واحد :<br><br>واحد ها نه از بین میروند و نه پاس میشوند<br><br>بلکه از ترمی به ترم دیگر انتقال میابند !</font></p> <p align="center"><font size="2">________________________________________________</font></p> <p align="center"><font size="2">این روزها هیشکی درس نمیخواند !<br>شما چطور!؟</font><br></p> <p align="center"><br>________________________________________________<br><span class="main_body"></span><br>هان ای کسانی که ازکتاب هایتان به عنوان اشیائی دکوری استفاده کرده اید<br><br>اکنون فقط یک معجزه می تواند کارنامه شما را زیر و رو کند !<br><br>ستاد ایجاد رعب و وحشت شب امتحان !<br></p> <p align="center">________________________________________________</p></font> text/html 2010-01-26T15:20:03+01:00 joksvasms.mihanblog.com امیرحسین افتخاری اس ام اس عاشقانه بهمن ماه| sms ولنتاین http://joksvasms.mihanblog.com/post/39 <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif">حال من دست خودم نیست / دیگه آروم نمیگیرم<BR><BR>دلم از کسی گرفته / که میخوام براش بمیرم . . .<BR><BR>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *!<BR><BR>ما را که بجز توبه شکستن هنری نیست / با زاهد بی مایه شکستن ثمری نیست<BR><BR>برخیز جز این چاره نداری که در این حال / جز جام می و مطرب و ساقی خبری نیست . . .<BR><BR>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *<BR><BR>بعضیا میگن دنیا ارزشش رو نداره ! مگه میشه دنیایی که تو رو داشته باشه بی ارزش بشه !<BR><BR>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *<BR><BR>تو مانند کبوتر ها نجیبی ? تو مثل داستانهای عجیبی<BR><BR>گناه من چه بود که گفتی ? از این پس از نگاهم بی نصیبی . . .<BR><BR><BR>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *<BR><BR><BR>کاش تو چایی بودی و من قند !<BR><BR>تا خودم رو فدات میکردم تا تلخی روزگار رو حس نکنی !<BR><BR>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *<BR><BR>یک ساعت که آفتاب بتابد ، خاطره آن همه شب های بارانی از یاد میرود<BR><BR>این است حکایت آدم ها ، فراموشی . . .<BR><BR>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *<BR><BR>خوشحالم که بردم چون کسی رو از دست دادم که دوستم نداشت<BR><BR>خوشحالم که باختی چون کسی رو از دست دادی که دوستت داشت . . .<BR><BR>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *<BR><BR>یادمان باشد عشق متعلق به لحظه هاست و نفرین برای همه ی عمر . . .<BR><BR>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *<BR><BR>باز کن ار سر گیسویم بند / پند بس کن که نمیگیرم پند<BR><BR>در امید عبثی دل بستن / تو بگو تا به کی آخر ، تا چند . . .<BR><BR>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *<BR><BR>دیدی&nbsp; آنرا که تو خواندی به جهان یارترین / سینه را ساختی ز عشقش سرشار ترین<BR><BR>آنکه میگفت منم بهر تو غمخوار ترین / چه دل آزارترین شد ، چه دل آزارترین . . .<BR><BR>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *<BR><BR>تو را دوست داشتن برای من عبادت است<BR><BR>از تو دور بودن برای من قیامت است<BR><BR>آزادی عشق تو برای من حاجت است<BR><BR>دیدن رخ ماهت برای من زیارت است . . .<BR><BR>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *!<BR><BR>هرز گاهی دریا هوس میکنه به ساحل سری بزنه<BR><BR>براش مهم نیست ساحل دستشو میگیره یا نه<BR><BR>مهم اثبات وفاداری دریاست . . .<BR><BR>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *!<BR><BR>عشق طوفانی بگذشته او ، در دلش ناله کنان میمیرد<BR><BR>چون غریقی است که با دست نیاز / دامن عشق تو را میگیرد . . .<BR><BR>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *!<BR><BR>&nbsp;یک سبد درد ، یک گلدان مرگ ، و لباسی سفید برای جشنی بزرگ<BR><BR>خواه ناخواه همه دعوت میشویم . . .<BR><BR>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *!<BR><BR>كاش میشد در غروب آفتاب ، بی صدا با سایه ها كوچید و رفت . . .<BR><BR>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *!<BR><BR>عشق توئی عاشق منم ? دریا توئی قایق منم <BR><BR>اگر دزدیدند قایقت را ? غم مخور ? سارق منم !!<BR></SPAN></P> text/html 2010-01-21T16:42:48+01:00 joksvasms.mihanblog.com امیرحسین افتخاری چگونه یک پسر را آزار دهیم ؟ http://joksvasms.mihanblog.com/post/38 <FONT size=2>سلام دوستان<BR>بعد از گذاشتن مطلب هدف خلقت دختران هرچی دختر فكر كنم بود ریخت سرم یا اس ام اس میدادند و متلك می گفتند یا نظر خصوصی می دادند حالا بگذریم من مطلب روش های پسر آزاری را گذاشتم كه دخترا گریه نكنند ای بابا گریه نكن ببین ذوق كرد ولش كن مطلب را بخون:<BR><BR>&nbsp;1- اگه بهتون زنگ زد (در این مسئله فرض بر سعید نام بودن دوست پسرتونه...!!!) بگین سلام حمید جون.بعد یه دفعه انگار که تازه متوجه شدین بگین اوا خاک به سرم علی تویی؟؟؟؟می تونین این سیر رو تا هفده باز تکرار کنین ولی بار هجدهم دیگه خطر مرگ داره.من مسئولیتی در قبال این حادثه ندارم.<BR></FONT> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; COLOR: rgb(51,204,0)">&nbsp;</DIV><FONT size=2>&nbsp;<BR>2 - بهش زنگ بزنین و بگین کسی خونه نیست و دعوتش کنین خونتون ، بعد با دختر همسایه برید سینما و فیلم دختری با کفشهای کتانی یا عروس فراری رو ببینید.<BR>&nbsp;<BR><BR>3 - تا یه شوخی کوچیک با شما کرد سریعا جبهه بگیرین و باهاش دعوا کنین. با کلماتی از قبیل:مگه تو خودت خواهر مادر نداری؟...یا یه همچین چیزایی .ولی دو تا سه دقیقه بعد خودتون یه جک فجیع یا افتضاح تعریف کنید و بعدش بشینید و قیافه بنده خدا رو تماشا کنید.<BR><BR>4 - آرایش شدید بزنید و از این شلوارای خیلی برمودا و از این پیرهن آستین کوتاها بپوشید و برید جلوی بنده خدا رژه برید و وقتی به شما نزدیک شد و به دو سه متری شما رسید ، سرش داد بزنید و بعدش بشینید و زجر کشیدنش رو تماشا کنید.<BR><BR>5 - عکسهای دو نفره ای رو که با پسر نوه عمه ی خاله ی پدربزرگ پسر دختر خالتون و یا امثالهم گرفتید بهش نشون بدید ولی بهش اجازه ندید حتی یه دونه عکس باهاتون بگیره.<BR><BR>6 - موقع تولدش جلوی دوستاش فقط بهش یه شاخه گل هدیه بدید و حالشو حسابی بگیرید و (احتمالا بسته به قدرت و توانایی قلبی و شرایط جوی) بشینید و سکته شو تماشا کنید و لذت ببرید.<BR><BR>7 - همین که تو ماشین بغل دستش نشستین شروع کنین به عطسه کردن و از بوی ادکلن چند صد هزار تومنیش که با زجرکش کردن پدر و مادرش خریده ایراد بگیرید و بهش بگید که به این بو حساسید.<BR><BR>8 - وقتی داره باهاتون حرف می زنه همین که به جای حساس حرفاش رسید بی مقدمه موبایلشو بردارید و به یکی از دوستاتون زنگ بزنید و چهار ساعت و چهل و هشت دقیقه با دوستتون حرف بزنید و اون بدبختو تو کف حرف زدن و تو فکر قبض موبایل بذارید.<BR></FONT> text/html 2010-01-21T15:38:29+01:00 joksvasms.mihanblog.com امیرحسین افتخاری اس ام اس جملات كوتاه ولی عمیق(1 بهمن) http://joksvasms.mihanblog.com/post/37 <SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma; COLOR: #000000; FONT-SIZE: 9pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif">هر حقی یک مسؤولیت، هر فرصتی یک اجبار و هر مالکیتی یک وظیفه به همراه دارد.جان د راکلفر<BR><BR>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *<BR><BR>تا زمانی که توده مردم برای بهبود حال یکدیگر احساس مسؤولیت نکنند، عدالت اجتماعی تحقق نمی‌یابد. هلن کلر<BR><BR>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *<BR><BR>هیچ فرازی در برابر آدم های پاکباخته توان ایستادگی ندارد . ارد بزرگ<BR><BR>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *<BR><BR>ما هنوز در زمان ماقبل تاریخ هستیم . زیرا تاریخ بشریت آن روز آغاز می شود که بشر از هم? رنجها و گرفتاریها نجات یابد . فتحی الرمکی<BR><BR>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *<BR><BR>آنان که نمی توانند خود را اداره کنند ‌ناچار از اطاعت دیگرانند. ویکتور هوگو<BR><BR>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *<BR><BR>زندگی گره ای نیست که در جست و جوی گشودن آن باشیم. زندگی واقیتی است که باید آن را تجربه کرد . سورن کی یر کگارد<BR><BR>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *<BR><BR>پرهیزگار باش که هرگز هیچ پرهیزگاری از درستی نمی میرد . غزالی طوسی <BR><BR>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *<BR><BR>دریاها نماد فروتنی هستند . در نهاد خود کوه هایی بلندتر از خشکی دارند ولی هیچ گاه آن را به رخ ما نمی کشند . ارد بزرگ<BR><BR>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *<BR><BR>هرگاه رابطه شما به خوبی پیش نمی رود ، هرگاه این رابطه دیوانگی شما و یارتان را پدید می آورد شادمان باشید ، زیرا آنچه در ناخود آگاه پنهان بوده اکنون به روشنایی و آگاهی آمده و فرصتی برای رهایی ایجاد شده است.&nbsp; هر لحظه نسبت به آن لحظه دانا بوده، به ویژه متوجه حالات درونی خود باشید. اکهارت تول<BR><BR>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *<BR><BR>انسان آزاد خلق شده است ولی در میان قیود به دنیا می آید . فیلر</SPAN></SPAN></SPAN> text/html 2010-01-11T14:50:18+01:00 joksvasms.mihanblog.com امیرحسین افتخاری جملات بزرگان http://joksvasms.mihanblog.com/post/36 <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: x-small">كسانی خوشبخت هستند كه فكر و اندیشه شان بسوی چیزی غیر از خوشبختی خودشان است. استوارت میل<BR><BR><BR><BR>“من باور دارم که دو انسان از قلبشان به هم متصلند، و مهم نیست که چه کار می کنید، که هستید و کجا زندگی می کنید؛ اگر مقدر شده که دو نفر با هم باشند، هیچ مرز و مانعی بین آنها وجود نخواهد داشت.” <BR>جولیا رابرتز <BR><BR><BR><BR>“در عشق حقیقی، کوتاهترین فاصله بسیار طولانی است و از طولانی ترین فاصله ها میتوان پل زد.” <BR>هانس نوون <BR><BR><BR><BR><BR>“این عشق نیست که دنیا را می چرخاند، عشق چیزی است که چرخش دنیا را ارزشمند می کند.” <BR>فرانکلین پی جونز <BR><BR><BR>“اگر معنای عشق را می فهمم، همه به خاطر توست.” <BR>هرمان هسه<BR><BR><BR><BR><BR>اگر عشق بورزید می گویند که سبک مغزید... <BR>اگر شاد باشید می گویند که ساده لوح وپیش پا افتاده اید.... <BR>اگر سخاوتمند و نوعدوست باشید می گویند که مشکوکید... <BR>اگر گناهان دیگران را ببخشید می گویند ضعیف هستید... <BR>اگر اطمینان کنید می گویند که احمقید... <BR>اگر تلاش کنید که جمع این صفات را در خود گرد آورید? <BR><BR>مردم تردید نخواهند کرد که شیاد و حقه بازید. <BR>(لئو بو سکا لیا)<BR><BR><BR><BR><BR><BR>آنچه انسانها را از پای در می آورد <BR><BR>رنجها و سرنوشت نا مطلوبشان نیست <BR><BR>بلکه بی معنا شدن زندگی است که مصیبت بار است <BR><BR>و معنا تنها در لذت و شادمانی نیست <BR><BR>بلکه در رنج و مرگ هم میتوان معنایی یافت. <BR><BR>دکتر ویکتور فرانکل<BR><BR><BR><BR><BR>همین قدر که برای بدست آوردن آرزوئی اراده کنیم ، یک گام بلند در راه نیل بدان برداشته ایم . سی فوستر <BR><BR><BR><BR><BR>شب آنگاه زیباست که نور را باور داشته باشی ( دوروستان )<BR><BR><BR><BR><BR>برای کسی که شگفت زده ی خود نیست معجزه ای وجود ندارد ( اشنباخ )<BR><BR><BR><BR><BR>نباید از خسته بودن خودن شرمنده باشی بلکه فقط باید سعی کنی خسته آور نباشی ( هیلزهام )<BR><BR><BR></SPAN> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: x-small">مخالفت نهراسید؛ بادبادک تنها زمانی می تواند بالا رود که با باد مخالف مواجه شود <BR><BR>"وینستون چرچیل"<BR><BR><BR><BR><BR>زندگی مثل دوچرخه سواری میمونه&nbsp; واسه حفظ تعادلت همیشه باید در حرکت باشی <BR>«آلبرت انیشتین»<BR><BR><BR><BR><BR>برای اینکه بزرگ باشی نخست کوچک باش ( ضرب المثل هندی )<BR><BR><BR><BR>اگر میبینی کسی به تو لبخند نمی زند علت را در لبان فرو بسته خود جستجو کن ( دبل کارنگی ) <BR><BR><BR><BR>بهتر است ثروتمند زندگی کنیم تا ثروتمند بمیریم ( جانسون )<BR><BR><BR><BR><BR>هستی ما به ناپایداری ابرهای پاییز تماشای تولد و مرگ موجودات همچون نظاره شعله‌‌های آتش یک عمر مانند جرقه رعدی در آسمان چون سیلابی پر شتاب و روان از سراشیبی کوهی . <BR><BR>گواتما بودا</SPAN></P> text/html 2010-01-03T07:35:39+01:00 joksvasms.mihanblog.com امیرحسین افتخاری اس ام اس عاشقانه(13 دی) http://joksvasms.mihanblog.com/post/35 <SPAN style="FONT-SIZE: x-small">پت ! پت ! پت ! پت ! پت !<BR><BR>پت ! پت ! پت ! پت!<BR><BR>پت ! پت ! پت !<BR><BR>پت ! پت !<BR><BR>این صدای موتور قلب منه که از دوریت ، به پت پت افتاده !!!<BR><BR>.<BR><BR>.<BR><BR>.<BR><BR>&nbsp;نهادم به دلت عاشقانه ، دانه عشق / امیدوارم از آن سر زند جوانه عشق . . .<BR><BR>.<BR><BR>.<BR><BR>.<BR><BR>اشتباهی که همه عمر پشیمانم کرد / اعتمادی بود که بر هر کس من میکردم<BR><BR>.<BR><BR>.<BR><BR>.<BR><BR>کبوتر های قلبم را به سویت میپرانم ، شاید از تو آیین محبت بیاموزند . . .<BR><BR>.<BR><BR>.<BR><BR>.<BR><BR>&gt;&gt;---------&gt;&gt;&gt;<BR><BR>این تیر بخوره تو قلب بد خواهات !<BR><BR>.<BR><BR>.<BR><BR>.<BR><BR>دلبرم در مذهب ما بی وفائی کار نیست / شمع اگرعاشق نباشد تا سحر بیدار نیست . . .<BR><BR>.<BR><BR>.<BR><BR>.<BR><BR>کاش میشد وقت رفتن چشم هایم را کنار تو بگذارم تا که در حسرت دیدارت نمانم . . .<BR><BR>.<BR><BR>.<BR><BR>.<BR><BR>تا به قله عشق صعود نکنی ، دامنه دوست داشتن را زیر پایت نخواهی دید . . .<BR><BR>.<BR><BR>.<BR><BR>.<BR><BR>سکوت سرد فاصله ها تنم را میلرزاند ، به یاد روز هایی که بودنت را نفهمیدم . . .<BR><BR>.<BR><BR>.<BR><BR>.<BR><BR>چشمام غرق اشک ، دلم غرق خون ، تو چه میدانی از دریائی که میجوشد از درون<BR><BR>برای بودن تو . . .<BR><BR>.<BR><BR>.<BR><BR>.<BR><BR>دلتنگم و دیدار تو درمان من است ، بی رنگ رخت زمانه زندان من است . . .<BR><BR>.<BR><BR>.<BR><BR>.<BR><BR>تا کدوم ستاره دنبال تو باشم / تا کجا ی خبر از حال تو باشم<BR><BR>مگه میشه از تو دل برید و دل کند / بگو میخوام تا ابد مال تو باشم . . .<BR><BR>.<BR><BR>.<BR><BR>.<BR><BR>باران را بهانه کردم و گریستم / تا کسی نداند گرفتار کیستم . . .<BR><BR>.<BR><BR>.<BR><BR>.<BR><BR>تا توانی در جهان همراه اهل درد باش / یا مبر نامی ز مردی یا حقیقت مرد باش . . .<BR><BR>.<BR><BR>.<BR><BR>.<BR><BR>ای ماه که آسمان خانه توست / به گلم بگو که یار دلدارت دیوانه توست . . .<BR><BR>.<BR><BR>.<BR><BR>.<BR><BR>تبسم را نمیتوان خرید نه به گدائی ، نه به زور ستاند و نه دزدید . . .<BR><BR>.<BR><BR>.<BR><BR>.<BR><BR>&nbsp; حکایت ما آدم ها ، حکایت درخته ، درختی که به ساقه و ریشه هاش مینازه . . .<BR><BR>.<BR><BR>.<BR><BR>.<BR><BR>اگر باد بودم دنیا را با خود میبردم که بفهمه که ارزشی نداره . . .<BR><BR>.<BR><BR>.<BR><BR>.<BR><BR>پیامت زیبا ، مرامت بی همتا ، دوستیمون پا بر جا ، به یادتم همه جا . . .<BR></SPAN> text/html 2009-12-30T07:42:09+01:00 joksvasms.mihanblog.com امیرحسین افتخاری اس ام اس های کوتاه اما عمیق http://joksvasms.mihanblog.com/post/34 <FONT size=2>برای هدایت مردم پشت سرشان حرکت کن . لائوسته <BR><BR>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *<BR><BR>آنچه برای یک نفر سزاوار است را نمی توان گفت برای فرد دیگر هم سزاوار است. به عنوان مثال انکار نفس و افتادگی سزاوار یک فرمانده نیست و برایش فضیلت محسوب نمی شود. حکم یکسان صادر کردن برای همه غیر اخلاقی ست . فردریش نیچه <BR><BR>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *<BR><BR>دشمن ابزار نابود ساختن آدمی را ، در&nbsp; درون سرای او جست و جو می کند . ارد بزرگ<BR><BR>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *<BR><BR>خداوند درهای هنر را بر روی دانایان دادگر گشوده است . فردوسی خردمند<BR><BR>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *<BR><BR>تا وقتیکه قلب شما نخواهد ، مسلماً مغزتان هرگز به چیزی عقیده پیدا نمی کند . ویلیام جیمز<BR><BR>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *<BR><BR>بخش بزرگی از ادب آدمی برآیند ریشه نژادی و خانوادگی است .&nbsp; ارد بزرگ<BR><BR>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *<BR><BR>وقتی «قدرت عشق» بر «عشق به قدرت» غلبه کند، دنیا طعم صلح را می چشد . جیمی هندریکس<BR><BR>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *<BR><BR>اگر از کسی متنفری از قسمتی از خودت در او متنفری، چیزی که از ما نیست نمی‌تواند افکار ما را مغشوش کند . هرمان هسه<BR><BR>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *<BR><BR>آدمهای پاک نهاد درهای وجودشان را پس از ناسپاسی می بندند نه پیش از آن .&nbsp; ارد بزرگ<BR><BR>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *<BR><BR>شاید چالاک‌ترین انسان نباشم، شاید بالابلندترین یا نیرومندترین نباشم، شاید بهترین و زیرک‌ ترین نباشم، اما قادرم کاری را بهتر از دیگران انجام دهم و این کار هنر خود بودن است . لئونارد نیموی<BR><BR>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *<BR><BR>مغز ما یک دینام هزار ولتی است که متاسفانه اکثرمان بیش از یک چراغ موشی از آن استفاده نمی کنیم . ویلیام جیمز</FONT> text/html 2009-12-25T10:49:13+01:00 joksvasms.mihanblog.com امیرحسین افتخاری اس ام اس های مخصوص عاشورا تاسوعا http://joksvasms.mihanblog.com/post/33 <DIV style="BORDER-BOTTOM: #666666; TEXT-ALIGN: center; BORDER-LEFT: #666666; LINE-HEIGHT: 30px; FONT-FAMILY: Tahoma; BORDER-TOP: #666666; BORDER-RIGHT: #666666" dir=rtl><SPAN style="FONT-SIZE: x-small">بازدلم غم گرفت دوباره ماتم گرفت<BR>ماه محرم آمد تمام عالم گرفت</SPAN></DIV> <DIV style="BORDER-BOTTOM: #666666; TEXT-ALIGN: center; BORDER-LEFT: #666666; LINE-HEIGHT: 30px; FONT-FAMILY: Tahoma; BORDER-TOP: #666666; BORDER-RIGHT: #666666" dir=rtl><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><BR></SPAN></DIV> <DIV style="BORDER-BOTTOM: #666666; TEXT-ALIGN: center; BORDER-LEFT: #666666; LINE-HEIGHT: 30px; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 14pt; BORDER-TOP: #666666; BORDER-RIGHT: #666666" dir=rtl><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><SPAN style="COLOR: #000000">==========================</SPAN></SPAN> <DIV><SPAN style="FONT-SIZE: x-small">دیباچه ی عشق و عاشقی باز شود<BR>دلها همه آماده ی پرواز شود<BR>با بوی محرم الحرام تو حسین<BR>ایام عزا و غصه آغاز شود</SPAN></DIV></DIV> <DIV style="BORDER-BOTTOM: #666666; TEXT-ALIGN: center; BORDER-LEFT: #666666; LINE-HEIGHT: 30px; FONT-FAMILY: Tahoma; BORDER-TOP: #666666; BORDER-RIGHT: #666666" dir=rtl><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><BR></SPAN></DIV> <DIV style="BORDER-BOTTOM: #666666; TEXT-ALIGN: center; BORDER-LEFT: #666666; LINE-HEIGHT: 30px; FONT-FAMILY: Tahoma; BORDER-TOP: #666666; BORDER-RIGHT: #666666" dir=rtl><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><SPAN style="COLOR: #000000">==========================</SPAN><BR>سلام من به محرم, محرم گل زهرا<BR>به لطمه های ملائک, به ماتم گل زهرا</SPAN></DIV> <DIV style="BORDER-BOTTOM: #666666; TEXT-ALIGN: center; BORDER-LEFT: #666666; LINE-HEIGHT: 30px; FONT-FAMILY: Tahoma; BORDER-TOP: #666666; BORDER-RIGHT: #666666" dir=rtl><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><SPAN style="COLOR: #ff38f3"><BR><SPAN style="COLOR: #000000">==========================</SPAN></SPAN></SPAN></DIV> <DIV style="BORDER-BOTTOM: #666666; TEXT-ALIGN: center; BORDER-LEFT: #666666; LINE-HEIGHT: 30px; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 14pt; BORDER-TOP: #666666; BORDER-RIGHT: #666666" dir=rtl><SPAN style="FONT-SIZE: x-small">بر سینه ی من نوشته بین الحرمین<BR>نصف قلبم با ابالفضل،نصف دیگر با حسین<SPAN style="COLOR: #ff38f3"><BR><BR><SPAN style="COLOR: #000000">==========================</SPAN></SPAN></SPAN></DIV> <DIV style="BORDER-BOTTOM: #666666; TEXT-ALIGN: center; BORDER-LEFT: #666666; LINE-HEIGHT: 30px; FONT-FAMILY: Tahoma; BORDER-TOP: #666666; BORDER-RIGHT: #666666" dir=rtl><SPAN style="FONT-SIZE: x-small">دل را اگر از حسین بگیرم چه کنم<BR>بی عشق حسین اگر بمیرم چه کنم<BR>فردا که کسی را به کسی کاری نیست<BR>دامان حسین اگر نگیرم چه کنم</SPAN></DIV> <DIV style="BORDER-BOTTOM: #666666; TEXT-ALIGN: center; BORDER-LEFT: #666666; LINE-HEIGHT: 30px; FONT-FAMILY: Tahoma; BORDER-TOP: #666666; BORDER-RIGHT: #666666" dir=rtl><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><BR></SPAN></DIV> <DIV style="BORDER-BOTTOM: #666666; TEXT-ALIGN: center; BORDER-LEFT: #666666; LINE-HEIGHT: 30px; FONT-FAMILY: Tahoma; BORDER-TOP: #666666; BORDER-RIGHT: #666666" dir=rtl><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><SPAN style="COLOR: #000000">==========================</SPAN><BR>باز محرم رسید، ماه عزای حسین<BR>سینه‌ی ما می‌شود، كرب و بلای حسین<BR>كاش كه تركم شود غفلت و جرم و گناه<BR>تا كه بگیرم صفا، من ز صفای حسین</SPAN></DIV> <DIV style="BORDER-BOTTOM: #666666; TEXT-ALIGN: center; BORDER-LEFT: #666666; LINE-HEIGHT: 30px; FONT-FAMILY: Tahoma; BORDER-TOP: #666666; BORDER-RIGHT: #666666" dir=rtl><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><BR></SPAN></DIV> <DIV style="BORDER-BOTTOM: #666666; TEXT-ALIGN: center; BORDER-LEFT: #666666; LINE-HEIGHT: 30px; FONT-FAMILY: Tahoma; BORDER-TOP: #666666; BORDER-RIGHT: #666666" dir=rtl><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><SPAN style="COLOR: #000000">==========================</SPAN><BR>محرم آمد و ماه عزا شد<BR>مه جانبازی خون خدا شد<BR>جوانمردان عالم را بگویید<BR>دوباره شور عاشوار به پا شد</SPAN></DIV> <DIV style="BORDER-BOTTOM: #666666; TEXT-ALIGN: center; BORDER-LEFT: #666666; LINE-HEIGHT: 30px; FONT-FAMILY: Tahoma; BORDER-TOP: #666666; BORDER-RIGHT: #666666" dir=rtl><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><BR></SPAN></DIV> <DIV style="BORDER-BOTTOM: #666666; TEXT-ALIGN: center; BORDER-LEFT: #666666; LINE-HEIGHT: 30px; FONT-FAMILY: Tahoma; BORDER-TOP: #666666; BORDER-RIGHT: #666666" dir=rtl><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><SPAN style="COLOR: #000000">==========================</SPAN></SPAN></DIV> <DIV style="BORDER-BOTTOM: #666666; TEXT-ALIGN: center; BORDER-LEFT: #666666; LINE-HEIGHT: 30px; FONT-FAMILY: Tahoma; BORDER-TOP: #666666; BORDER-RIGHT: #666666" dir=rtl><SPAN style="FONT-SIZE: x-small">آبروی حسین به كهكشان می ارزد<BR>یك موی حسین بر دو جهان می ارزد<BR>گفتم كه بگو بهشت را قیمت چیست<BR>گفتا كه حسین بیش از آن می ارزد</SPAN></DIV> <DIV style="BORDER-BOTTOM: #666666; TEXT-ALIGN: center; BORDER-LEFT: #666666; LINE-HEIGHT: 30px; FONT-FAMILY: Tahoma; BORDER-TOP: #666666; BORDER-RIGHT: #666666" dir=rtl><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><BR><SPAN style="COLOR: #000000">==========================</SPAN><BR>پرسیدم:ازحلال ماه، چراقامتت خم است؟<BR>آهی كشیدوگفت:كه ماه محرم است<BR>گفتم: كه چیست محرم؟<BR>باناله گفت:ماه عزای اشرف اولادآدم است</SPAN></DIV> <DIV style="BORDER-BOTTOM: #666666; TEXT-ALIGN: center; BORDER-LEFT: #666666; LINE-HEIGHT: 30px; FONT-FAMILY: Tahoma; BORDER-TOP: #666666; BORDER-RIGHT: #666666" dir=rtl><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><SPAN style="COLOR: #ff38f3"><BR><SPAN style="COLOR: #000000">==========================</SPAN></SPAN><BR>با آب طلا نام حسین قاب کنید<BR>با نام حسین یادی از آب کنید<BR>خواهید مه سربلند و جاوید شوید<BR>تا آخر عمر تکیه بر ارباب کنید<BR>فرا رسیدن ماه محرم تسلیت باد</SPAN></DIV> <DIV style="BORDER-BOTTOM: #666666; TEXT-ALIGN: center; BORDER-LEFT: #666666; LINE-HEIGHT: 30px; FONT-FAMILY: Tahoma; BORDER-TOP: #666666; BORDER-RIGHT: #666666" dir=rtl><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><SPAN style="COLOR: #ff38f3"><BR><SPAN style="COLOR: #000000">==========================</SPAN></SPAN></SPAN></DIV> <DIV style="BORDER-BOTTOM: #666666; TEXT-ALIGN: center; BORDER-LEFT: #666666; LINE-HEIGHT: 30px; FONT-FAMILY: Tahoma; BORDER-TOP: #666666; BORDER-RIGHT: #666666" dir=rtl><SPAN style="FONT-SIZE: x-small">عطری كه از حوالی پرچم وزیده است<BR>ما را به سمت مجلس آقا كشیده است<BR>از صحن هر حسینیه تا صحن كربلا<BR>صد كوچه بازكنید محرم رسیده است<BR></SPAN></DIV> <DIV style="BORDER-BOTTOM: #666666; TEXT-ALIGN: center; BORDER-LEFT: #666666; LINE-HEIGHT: 30px; FONT-FAMILY: Tahoma; BORDER-TOP: #666666; BORDER-RIGHT: #666666" dir=rtl><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><BR></SPAN></DIV> <DIV style="BORDER-BOTTOM: #666666; TEXT-ALIGN: center; BORDER-LEFT: #666666; LINE-HEIGHT: 30px; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 14pt; BORDER-TOP: #666666; BORDER-RIGHT: #666666" dir=rtl><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><SPAN style="COLOR: #000000">=========================</SPAN></SPAN></DIV> <DIV style="BORDER-BOTTOM: #666666; TEXT-ALIGN: center; BORDER-LEFT: #666666; LINE-HEIGHT: 30px; FONT-FAMILY: Tahoma; BORDER-TOP: #666666; BORDER-RIGHT: #666666" dir=rtl><SPAN style="FONT-SIZE: x-small">کربلا دارالنعیم زینب است<BR>کعبه خود تحت حریم زینب است<BR>عمر زینب فخر مولا بود و بس<BR>او به زهرا المثنی بود و بس</SPAN></DIV> text/html 2009-12-20T13:44:07+01:00 joksvasms.mihanblog.com امیرحسین افتخاری اس ام اس های مخصوص ماه محرم http://joksvasms.mihanblog.com/post/32 قیامت بی حسین غوغا ندارد"شفاعت بی حسین معنا ندارد"حسینی باش که در محشر نگویند"چرا پرونده ات امضاء ندارد<BR>--------------<BR>اس ام اس ماه محرم<BR>آبروی حسین به کهکشان می ارزد ، یک موی حسین بر دو جهان می ارزد ، گفتم که بگو بهشت را قیمت چیست ، گفتا که حسین بیش از آن می ارزد<BR>--------------<BR>ماه خون ماه اشک ماه ماتم شد ، بر دل فاطمه داغ عالم شد . فرا رسیدن ماه محرم را به عزادارن راستینش تسلیت عرض میکنم<BR>--------------<BR>ای وجودت عشق را معنای حسین عالمی یک قطره تو دریا حسین فرا رسیدن ماه محرم را به تمامی مسلمانان جهان تسلیت می گم<BR>--------------<BR>اس ام اس تاسوعا و عاشورا<BR><BR>پرسیدم:ازحلال ماه، چراقامتت خم است؟ آهی کشیدوگفت:که ماه محرم است.گفتم: که چیست محرم؟باناله گفت:ماه عزای اشرف اولادآدم است<BR>--------------<BR>السلام علیکم یااباصالح المهدى (عج)السلام علیک یاامین الله فى ارض وحجته على عباده(یاصاحب الزمان آجرک الله)ماه محرم بر شما وعاشقان حسین تسلیت عرض مینمایم)<BR><BR>--------------<BR>اردوی محرم به دلم خیمه به پا کرد<BR><BR>دل را حرم و بارگه خون خدا کرد<BR><BR>--------------<BR>اس ام اس مخصوص محرم<BR><BR>محرم آمد و ماه عزا شد<BR><BR>مه جانبازی خون خدا شد<BR><BR>جوانمردان عالم را بگویید<BR><BR>دوباره شور عاشوار به پا شد<BR>--------------<BR><BR>حسین میا به کوفه ، کوفه وفا ندارد ...<BR><BR>ای به دل بسته ، قدری آهسته<BR><BR>کن مدارا با ، زینب خسته ...<BR><BR>یا حسین مظلوم ...<BR>--------------<BR><BR>یه جائیه تو دنیا همه براش می میرن<BR><BR>تموم حاجتا رو همه از می گیرن<BR><BR>بین دو نهر آبه ، یه سرزمین خشکه<BR><BR>شمیم باغ و لاله اش خوشبو ز عط مُشکه<BR><BR>شبای جمعه زهرا زائر این زمینه<BR><BR>سینه زن حسینه ، یل ام البنینه ...<BR>--------------<BR><BR>دوست دارم هر چی دارم بدم به راه تو حسین<BR><BR>تا که سینه خیز بیام میون بین الحرمین<BR>--------------<BR>پیامک محرم<BR><BR>السلام ای وادی کرببلا<BR><BR>السلام ای سرزمین پر بلا<BR><BR>السلام ای جلوه گاه ذوالمنن<BR><BR>السلام ای کشته های بی کفن<BR>--------------<BR><BR>کاش بودیم آن زمان کاری کنیم<BR><BR>از تو و طفلان تو یاری کنیم<BR><BR>کاش ما هم کربلایی می شدیم<BR><BR>در رکاب تو فدایی می شدیم<BR><BR>السلام علیک یا ابا عبدالله ...<BR>--------------<BR>اس ام اس محرم<BR><BR>کربلا لبریز عطر یاس شد. . . .نوبت جانبازی عباس شد<BR>--------------<BR>دیباچه ی عشق و عاشقی باز شود<BR><BR>دلها همه آماده ی پرواز شود<BR><BR>با بوی محرم الحرام تو حسین<BR><BR>ایام عزا و غصه آغاز شود<BR>--------------<BR><BR>نازم آن آموزگاری را که در یک نصف روز<BR><BR>دانش‌آموزان عالم را همه دانا کند<BR><BR>ابتدا قانون آزادی نویسد بر زمین<BR><BR>بعد از آن با خون هفتاد و دو تن امضا کند<BR>--------------<BR>شهادت امام حسین<BR>دل را اگر از حسین بگیرم چه کنم<BR><BR>بی عشق حسین اگر بمیرم چه کنم<BR><BR>فردا که کسی را به کسی کاری نیست<BR><BR>دامان حسین اگر نگیرم چه کنم<BR>--------------<BR>sms mah moharam<BR>گویند که در روز قیامت علمدار شفاعت زهراست . . . علم فاطمه دست قلم عباس است.<BR>--------------<BR><BR>پرسیدم از هلال چرا قامتت خم است ؟<BR><BR>آهی کشید و گفت ماه محرم است...<BR>--------------<BR><BR>باز محرم رسید، ماه عزای حسین<BR><BR>سینه‌ی ما می‌شود، کرب و بلای حسین<BR><BR>کاش که ترکم شود غفلت و جرم و گناه<BR><BR>تا که بگیرم صفا، من ز صفای حسین<BR>--------------<BR>اس ام اس ویژه محرم<BR>فرشته‌ها از امشب صبوی غم می‌نوشن<BR><BR>دوباره اهل جنت پیرهن سیاه می‌پوشن<BR>--------------<BR><BR>با آب طلا نام حسین قاب کنید<BR><BR>با نام حسین یادی از آب کنید<BR><BR>خواهید مه سربلند و جاوید شوید<BR><BR>تا آخر عمر تکیه بر ارباب کنید<BR><BR>فرا رسیدن ماه محرم تسلیت باد<BR>--------------<BR><BR>باز محرم شدو دلها شکست از غم زینب دل زهرا شکست<BR><BR>باز محرم شد و لب تشنه شد از عطش خاک کمرها شکست<BR><BR>آب در این تشنگی از خود گذشت دجله به خون شد دل صحرا شکست<BR><BR>قاسم ولیلا همه در خون شدند این چه غمی بود که دنیا شکست<BR><BR>محرم ماه غم نیست ماه عشق است محرم مَحرم درد حسین است<BR>--------------<BR>شعر های محرم<BR><BR>هر دم به گوش می رسد آوای زنگ قافله ، این قافله تا کربلا دیگر ندارد فاصله . حلول ماه محرم ، ماه پژمرده شدن گلستان فاطمه تسلیت باد . التماس دعا<BR>--------------<BR>نام من سرباز کوی عترت است ، دوره آموزشی ام هیئت است . پــادگــانم چــادری شــد وصــله دار ، سر درش عکس علی با ذوالفقار . ارتش حیــدر محــل خدمتم ، بهر جانبازی پی هر فرصتم . نقش سردوشی من یا فاطمه است ، قمقمه ام پر ز آب علقمه است . رنــگ پیراهــن نه رنــگ خاکــی است ، زینب آن را دوخته پس مشکی است . اسـم رمز حمله ام یاس علــی ، افسر مافوقم عباس علی (ع)<BR><BR>--------------<BR>عالم همه محو گل رخسار حسین است ، ذرات جهان درعجب از کار حسین است . دانی که چرا خانه ی حق گشته سیه پوش ، یعنی که خدای تو عزادار حسین است<BR><BR>--------------<BR>عالم همه قطره و دریاست حسین ، خوبان همه بنده و مولاست حسین ، ترسم که شفاعت کند از قاتل خویش ، از بس که کَرَم دارد و آقاست حسین text/html 2009-12-20T13:41:08+01:00 joksvasms.mihanblog.com امیرحسین افتخاری اس ام اس و جوک خنده دار و سرکاری جدید http://joksvasms.mihanblog.com/post/31 <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN>آیا میدانستید نسبت خارش هر نقطه از بدن با میزان دسترسی آن نقطه نسبت عکس دارد.<BR><BR>امتحان کنید تا مطمئن شوید.<BR><BR>.<BR><BR>.<BR><BR><A href="http://funshad.com/"><FONT color=#505ed1>.</FONT></A><BR><BR>.</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN>بیتربیت کجا رو داری میخارونی؟<BR><BR><BR>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *&nbsp; <BR><BR>&nbsp;از وقتی که دلت اومد تنگ دلم&nbsp; هر روز&nbsp; دلم تنگ دل تنگت میشه<BR><BR><BR>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * <BR><BR>&nbsp;سلام بیبن من گم شدم نمیدونم&nbsp; از كجا باید برم ..<BR><BR>.<BR>.<BR>.<BR>بگو از كدوم طرف باید قربونت برم<BR><BR><BR>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *&nbsp; <BR><BR><BR>یک دقیقه بوسیدن 26 کالری می سوزاند . تو کالری نمیخوای !؟<BR><BR><BR><BR>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *&nbsp; <BR><BR><BR>:..:: .-. : .:::-.::.:- ..:..::. ..-..::-.. ::.- ..:.:.- :::-. :... .. .: .-:::... -::. . .::-..:-.. : ..: .<BR><BR>&nbsp;كاش كور بودی می فهمیدی چی نوشتم!!!<BR><BR><BR><BR>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *&nbsp; <BR><BR>&nbsp;اگر همسفر عشق شدی...<BR><BR>قربونت کرایه ما رو هم حساب کن !<BR><BR><BR>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *&nbsp; <BR><BR>دروغ نیست اگر بگوویم<BR><BR>که بی تو، زنده مانی میکنم ، نه زندگانی !<BR><BR><BR>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *&nbsp; <BR><BR>اگه گفتم عاشقتم ؛ اگه گفتم دیوونتم<BR><BR>اگه گفتم فقط تو رو می خوام<BR><BR>&nbsp;<BR><BR>داشتم خواب براد پیت رو می دیدم ! توهم فانتزی نزنی !!!<BR><BR>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *&nbsp; <BR><BR>مگه من به تو اجازه دادم که بازم رفتی اون بالا<BR><BR>&nbsp;هان !؟ <BR><BR>بیا پایین<BR><BR>زود باش<BR><BR>&nbsp;آخه تو فقط ماه منی !<BR>&nbsp;<BR><BR>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *&nbsp; <BR><BR>از كجا می فهمی كه خانمی قصد دارد یك حرف هوشمندانه بزند؟<BR><BR>وقتی جمله اش را با&nbsp; "روزی از یك مرد شنیدم " شروع كند!<BR><BR><BR>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *&nbsp; <BR><BR>هر وقت کسی رو دیدی احساس کردی میخواد بغلت کنه و فقط تو می بینیش<BR><BR>زبونت بند اومده ، صدایی نمیشنوی و زمان نمیگذره<BR><BR>&nbsp;<BR><BR>مطمئن باش اون عزرائیله !!!<BR><BR><BR>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *&nbsp; <BR><BR>از غضنفر میپرسن شراب زندگی یعنی جه ؟<BR><BR>میگه : نمیدونم ، من فقط دوغ میخورم !!!<BR><BR><BR><BR>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *&nbsp; <BR><BR>اگه گفتی چرا هیچ زنی تو کار خ<A href="http://funshad.com/"><FONT color=#505ed1>.</FONT></A>تـــــ.نه نیست !؟<BR><BR>چون هیچ آدم عاقلی ، شاخه ای که روش میشینه رو نمیشکنه !!!<BR><BR>&nbsp;<BR><BR>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *&nbsp; <BR><BR>دو شاخه گل ، دو جام مستی<BR><BR>به قربانم بری هرجا که هستی !!!<BR><BR><BR>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *&nbsp; <BR><BR>غضنفر سوار مترو میشه تفنگ در میاره به راننده مترو میگه برو دبی !!!<BR><BR><BR>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *&nbsp; <BR><BR>بابام گفت : عشق كشكه !<BR><BR>منم جواب دادم : زندگی هم آشه ، بدون كشك بی مزه میشه !!<BR><BR><BR>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *&nbsp; <BR><BR>به غضنفر میگن از چه لبی خوشت میاد؟ میگه از لب جوب!<BR><BR><BR>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *&nbsp; <BR><BR>آیا دوستان شما در مسنجر برای شما افلاین می آیند؟ آیا می خواهید مچشان رابگیرید؟<BR><BR>&nbsp;آیا می خواهید بدانید چه كسانی در مسنجرآنلاین هستند؟ اگر می خواهید بدانید<BR><BR>&nbsp;باید بگویم خیلی فضولید<BR><BR><BR>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *&nbsp; <BR><BR><BR>دلم می خواد که از سر محبّت<BR>به عشق من بدی جواب مثبت<BR>تو بی لیاقتی اگه بگی"نه"<BR>اِندِ حماقتی اگه بگی "نه"<BR>فدای اون که "نه" نمی گه می شم<BR>عاشق یک دلبر دیگه می شم<BR>اگر جواب "نه" بیاد تو sms&nbsp; و نامه ت<BR>خلاصه قهر، قهر تا قیامت</SPAN></P> text/html 2009-12-16T15:21:41+01:00 joksvasms.mihanblog.com امیرحسین افتخاری اس ام اس شب یلدا http://joksvasms.mihanblog.com/post/30 چون تیر رها گشتـه ز چلّـه شده ایم! <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: x-small">مهمان شمــا در شب چلّـه شده ایم!</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: x-small">از برکت ایـن سفــره ی الــوان شما</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: x-small">تا خرخره خورده،چاق و چلّـه شده ایم!</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"><BR></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"></SPAN>&nbsp;</P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: x-small">محفل آریائی تان طلائی ٬ دلهایتان دریائی</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: x-small">شادیهایتان یلدائی ٬ پیشاپیش مبارک باد این شب اهورائی . . .</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: x-small">قیمت پماد سوختگی شب یلدا(چله)خیلی خیلی بالا میره.</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: x-small">اگه نگرفتی زود تر بخرش شاید هندوانه ای که گرفتی سفید در بیاد هااا</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: x-small">اون وقت لازمت میشه!!!</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: x-small">تو خوبی!<BR>تو بهترینی!<BR>تو تکی!<BR>.<BR>.<BR>.<BR>.<BR>.<BR>اینم از هندونه شب یلدات. بذارشون تو یخچال خنک شه !&nbsp; یلدا مبارک!<BR></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"> <P style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;</P></SPAN> <P></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: x-small">بیا ای دل کمی وارونه گردیم ، برای هم بیا دیوونه گردیم ، شب یلدا شده نزدیک ای دوست</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: x-small">، برای هم بیا هندونه گردیم . شب یلدا مبارک</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: x-small">میان دوستـــان افتاده ای تک / رخت هندونه ،زلفت عین پشمک!</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: x-small">برایت می زنم اینک پیامک / شب یلدای تو ای گــــــل! مبارک!</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: x-small">حتی طولانی ترین شب نیز به خورشید می رسد . . .</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: x-small">تو میری و من فقط نگاهت می کنم ، تعجب نکن که چرا گریه نمی کنم ، بی تو یک عمر</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: x-small">فرصت برای گریستن دارم ، اما برای دیدن تو همین یک لحظه باقیست ،</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: x-small">تا یلدایی دیگر انتظارت را خواهم کشید . . .</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: x-small">چند ساعت بیشتر به آخر پاییز نمونده، جوجه هاتو شمردی!؟</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: x-small">توی سرمای این شب طولانی به فکر بی خانه مان هایی که چشم میزنند</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: x-small">زودتر صبح بشه هم هستی ؟</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: x-small">شادیتون ۱۰۰ شب یلدا دلتون قد یه دریا توی این شبای سرما یادتون همیشه با ما</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: x-small">یلدا مبارک . . .</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: x-small">روی گل شما به سرخی انار ، شب شما به شیرینی هندوانه ، خندتون مانند پسته و</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: x-small">عمرتون به بلندی یلدا . شب یلدا مبارک . . .</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: x-small">یلدا یعنی یادمان باشد که زندگی آنقدر کوتاه است که یک دقیقه بیشتر با هم بودن را</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: x-small">باید جشن گرفت</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: x-small">یلدایتان مبارک.</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: x-small">ما منتظر صبح شب یلداییم</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: x-small">دستی به دعا تا فرج فرداییم . . .</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"></SPAN>&nbsp;</P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: x-small">من دارم شنبه می رم، فکر نکنم دیگه همدیگر رو ببینیم</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: x-small">منو فراموش نکن و به خاطر تمام بدی هام منو ببخش</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: x-small">از طرف پاییز ! یلدا مبارک . . .</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"></SPAN>&nbsp;</P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"></SPAN>&nbsp;</P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"></SPAN>&nbsp;</P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: x-small">بین چگونه قناری ز شوق می لرزد / نترس از شب یلدا بهار آمدنی است</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"></SPAN>&nbsp;</P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"></SPAN>&nbsp;</P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"></SPAN>&nbsp;</P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: x-small">توی سرمای این شب طولانی به فکر بی خانه مان هایی که چشم میزنند</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: x-small">زودتر صبح بشه هم هستی ؟</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"></SPAN>&nbsp;</P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"></SPAN>&nbsp;</P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"></SPAN>&nbsp;</P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: x-small">روی گلتون به سرخی انار ، شبتون به شیرینی هندوانه</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: x-small">خنده هاتون مثل پسته و عمرتون به بلندی یلدا</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: x-small">شب یلدا مبارک . . .</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"></SPAN>&nbsp;</P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"></SPAN>&nbsp;</P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: x-small">بیا ای دل کمی وارونه گردیم / برای هم بیا دیوونه گردیم</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: x-small">شب یلدا شده نزدیک ای دوست / برای هم بیا هندونه گردیم!</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"></SPAN>&nbsp;</P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"></SPAN>&nbsp;</P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: x-small">یلدا یعنی یادمان باشد که زنگی آنقدر کوتاه است، که یک دقیقه بیشتر با هم بودن را باید جشن گرفت</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"></SPAN>&nbsp;</P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"></SPAN>&nbsp;</P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: x-small">تو خوشگلترین، خوشتیپ ترین و با کلاس ترین آدم روی زمین هستی</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: x-small">اینم هندونه شب یلدات! بذار تو یخچال تا خنک بشه!</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"></SPAN>&nbsp;</P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"></SPAN>&nbsp;</P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: x-small">عمرتون ۱۰۰ شب یلدا</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: x-small">دلتون قد یه دریا</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: x-small">توی این شبای سرما</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: x-small">یادتون همیشه با ما</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: x-small">شب یلدا مبارک</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"></SPAN>&nbsp;</P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"></SPAN>&nbsp;</P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: x-small">.محفل آریایی تان طلایی</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: x-small">دلهایتان دریایی</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: x-small">شادی هایتان یلدایی</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: x-small">پیشاپیش مبارک باد این شب اهورایی</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"></SPAN>&nbsp;</P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"></SPAN>&nbsp;</P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"></SPAN>&nbsp;</P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: x-small">بلندترین شب سال هم خورشید را ملاقات خواهد کرد و این یعنی</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: x-small">بوسه گرم خداوند بر صورت زندگی وقتی همه چیز یخ می زند.</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: x-small">یلدا مبارک</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"></SPAN>&nbsp;</P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"></SPAN>&nbsp;</P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: x-small">یلدا یعنی بهانه ای برای در کنار هم شاد بودن و زندگی یعنی همین بهانه های کوچک گذرا.</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: x-small">یلداتان مبارک و زندگیتان پر از بهانه های شاد باد.</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"></SPAN>&nbsp;</P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"></SPAN>&nbsp;</P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"></SPAN>&nbsp;</P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: x-small">میان دوستـــان افتاده ای تک / رخت هندونه ،زلفت عین پشمک!</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: x-small">برایت می زنم اینک پیامک / شب یلدای تو ای گل! مبارک!</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"></SPAN>&nbsp;</P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"></SPAN>&nbsp;</P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"></SPAN>&nbsp;</P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: x-small">آماده باش</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: x-small">فردا روز بزرگیه روزی که منتظرش بودی</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: x-small">چشم همه به تو</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: x-small">خیلی روت حساب کردم فردا شمرده میشی !</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: x-small">یلدا مبارک</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"></SPAN>&nbsp;</P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"></SPAN>&nbsp;</P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: x-small">همهً شب های غم آبستن روز طرب است</SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: x-small">یوسف روز ز چاه شب یلدا آید</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: x-small"></SPAN>&nbsp;</P>